Voorwaarden

Functionele Circuittraining , KinetiCode Pilates, Zumba Fitness, PiShape, SportFit55+, Step-training, Bodyshape & Bodyshape Barbell Training 2023

Het abonnement wordt automatisch geïncasseerd vóór de 1e van ieder maand door Active Personal Training.

Indien u voortijdig stopt met trainen is Active Personal Training genoodzaakt maatregelen te nemen zoals hieronder omschreven.

De abonnementen hebben standaard iedere verlenging een looptijd van één jaar. Door de aanschaf van een abonnement, zorgt u voor continuïteit in uw sportschema én maakt u gebruik van een korting op het totale maandbedrag. Afmelden geschiedt schriftelijk één kalendermaand voor het aflopen van het abonnement. Indien u voortijdig stopt met trainen bij Active Personal- & Groepstraining dient u het bedrag waarvan u voordeel hebt gehad te compenseren. Dit betekent voor het abonnement vanaf 1 januari 2023:

  • 1x per week een bedrag van € 2,58 per gesporte maand
  • 2x per week een bedrag van € 28,77 per gesporte maand.
  • 3x per week een bedrag van € 56,25 per gesporte maand.
  • 4x per week een bedrag van € 83,73 per gesporte maand.
  • All-in een bedrag van € 113,62 per gesporte maand.

De hoeveelheid lessen per abonnement dienen in dezelfde week  te worden afgenomen en kunnen niet verschoven worden naar andere weken.

Het contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Bovengenoemde regeling blijft van kracht gedurende de gehele periode.

De 10 lessenkaarten zijn 6 maanden geldig, persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

De inschrijfkosten bedragen € 18,50 p.p. voor alle groepstrainingen.

Kennisgeving

  • De vakanties en vrije dagen zijn inbegrepen in het vaste maandbedrag aan lesgeld.

Personal Training, Duo Training & Bedrijfsfitness

*U neemt een contract af voor een half jaar (26 trainingen)  of één jaar (52 trainingen).

*In overleg met de Personal Trainer worden uw trainingen gepland. Het tijdstip van de training staat hierdoor vast. Tot 24 uur vantevoren kunt u zich nog afmelden en kan de afspraak in overleg worden verzet. Indien u zich binnen 24 uur voor aanvang afmeldt, vervalt de training en deze kan niet meer worden ingehaald.

*Indien Active Personal Training tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de materialen en deelname aan de lessen van Active Personal Training is geheel op eigen risico. Houd u aan de instructies en de aanwijzingen van uw Personal Trainer. Indien u blessures heeft dient u dit voorafgaand aan de les aan de Personal Trainer mede te delen. Deze zal beslissen of u kunt deelnemen aan de training. Blijf 100% geconcentreerd wanneer u sport. Active Personal Training wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of andere schadeveroorzakende gebeurtenissen.

PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld  wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode en de gemaakte korting op het totale maandbedrag.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een BTW verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld
wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.